برگزاری گردهمایی تسهیلگران وصندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی  تیرماه ۹۷/۴/۱۷درسالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با تدریس جناب آقای دکتر عالی پیرامون طب اسلامی وکارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بامحوریت محصول سالم ونحوه دریافت مجوزهای بهداشتی کارگاههای کوچک.