پنج شنبه     25/مرداد/1397 

بازدید آموزشی صندوقهای خرد زنان روستایی برک ،از شهرستان سربیشه وشرکت تعاونی الزهرا،گلخانه
تعداد 35نفر
مورخه 15/5/97
استاد خانم همتی پور 

برگزاری اولین مرحله دوره اموزش کارشناسان مسئول پهنه کشور که با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از کارشناسان مسول پهنه سرار کشور در محل مرکز اموش عالی امام خمینی کرج از مورخ ۹۷.۵.۱ به مدت سه روز در حال بر گزاری خواهد بود

 زنان روستایی؛گل نی؛ ذکری صاحب صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی میشوند.طی بازدیدهای کارشناسان جهادکشاورزی درمیان وستادسازمان از نوارمرزی وحضور درروستاهای ذکری وگل نی شهرستان درمیان درمورخه ۹۷/۵/۲ جلسه ای باحضور زنان روستایی وشورای اسلامی روستاهای فوق وکارشناسان ستادسازمان ومدیریت جهادکشاورزی شهرستان درمیان برگزار وفعالیت توسعه اقتصادی روستا ها به دستان زنان روستایی کلید خورد.

 بازدید مهندس علوی مقدم معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری و مهندس قوسی مدیر کل محترم امور عشایر و مدیریت محترم جهاد شهرستان و تشکل های جهاد از مناطق عشایری اسلام آباد کمنایی، بخش و مرکز ارسکبازدید امروز82
بازدید دیروز181
بازدید هفته601
بازدید کل25543