به منظور بررسی مشکلات بیمه ی کشاورزی ودامداری وارایه راهکارهای لازم جهت افزایش ضریب بیمه شهرستان، جلسه ای درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزارگردید.پس از تبادل نظر مقرر گردید جهت اگاهی بیشتر کشاورزان ودامداران از شرایط بیمه ای وافزایش ضریب بیمه ای شهرستان، از ظرفیت کلاس های ترویجی مدیریت وادارت تابعه وناظران وتسهیلگران وهمچنین ظرفیت شوراها ودهیاران دراین راستا استفاده گردد. همچنین مقرر گردید مشکلات مطروحه توسط مسوول بیمه کشاورزی ودامداری استان پیگیری گردد. ضمنا در صورت امکان دفاتر بیمه شهرستان به صورتثابت درطول سال خدمات اریه نمایند.