برنامه روز مزرعه زیتون در تاریخ 11 اسفند ماه 1400 باحضور رییس و برخی از محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و نماینده مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با محوریت تغذیه، هرس، پیوند ومبارزه باآفات درچاه انصاری دشت درح برگزار گردید.دراین برنامه ۴۰ نفر از باغداران پیشروی دشت درح حضور داشتند.