در روز سه شنبه مورخ 1401/11/04بازدید ناظر عالی قنوات (آقای مهندس امیرآبادی) و رییس اداره امور مهندسی زراعی (آقای مهندس خیاط) استان، مقنی خبره استان (آقای کریمی) و رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان( آقای مهندس محمدزاده) از اتمام طرح احیا و مرمت قنات فیض آباد میغان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان صورت پذیرفت. این طرح که از جمله مهمترین طرح های این مرکز می باشد، احداث شترگلو از معبر رودخانه به عرض حدود 110 متر می باشد و برنامه ریزی لازم جهت افتتاح آن در دهه فجر مورد تاکید قرار گرفت.