کارگاه آموزشی مدیریت تغذیه باغات انار با تدریس خانم مهندس اسماعیلی مسئول باغبانی، خانم مهندس فواد الدینی مسئول حفظ نباتات و آقای مهندس آرمون مسئول مرکز جهاد کشاورزی شوسف با حضور 10 نفر از کشاورزان جامعه هدف در محل چاه مشاع حسین آباد برگزار گردید.در این کارگاه در خصوص مدیریت تغذیه و چالکود درخت انار ، جمع آوری و امحاء میوه های آلوده مطالبی ارائه شد.