بازدید توسط سرپرست مرکز جهاد کشاورزی دهک به همراه مقنی خبره شهرستان و با حضور مالکین محترم قنات روستاهای زین آباد ، درشکفت و فولاد آباد علیا حوزه مرکز دهک از بخش سرداران صورت پذیرفت و با بررسی وضعیت قنات، گزارشات لازم به واحد تخصصی شهرستان ارسال گردید.