امروز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۸ با توجه به اطلاع رسانی به بهره برداران محترم و حضور پر شور آنان، ضمن ثبت و به روز رسانی اطلاعات در سامانه پهنه بندی اقدامات لازم در خصوص عقد قرارداد جهت کشت قراردادی گندم توسط سرپرست مرکز جهاد کشاورزی دهک در سطح شهرستان نهبندان و بخش صورت پذیرفت.