در تاریخ 1401/10/05 بازدید مهندس یاور محمدزاده رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان از طرح بتنی کردن کانال های آبی قنات فیض آباد روستای میغان از بخش مرکزی شهرستان نهبندان صورت پذیرفت. در این طرح که با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه شهرستان نهبندان ( تامین مصالح سیمان، آهک و شن)، حضور با برکت گروه جهادی روحانیون، مشارکت بهره برداران در تامین سهم خودیاری (تامین نیروی کارگری و استادی) و نظارت جهاد کشاورزی در حال اجرا می باشد قرار است حدود 350 متر از کانال های خاکی انتقال آب در اراضی زراعی این قنات، بتنی شود.