در روز جمعه مورخ 1401/09/18مقنی خبره استان (آقای کریمی) و رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان( آقای مهندس محمدزاده) از طرح احیا و مرمت قنات فیض آباد میغان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان بازدید صورت پذیرفت. این طرح که از جمله مهمترین طرح های این مرکز می باشد، احداث شترگلو از معبر رودخانه به عرض حدود 110 متر می باشد.