روز مزرعه  "آشنایی با ارقام گندم وجو "  شهرستان نهبندان - 1401/2/27

.برنامه آموزشی ترویجی روزمزرعه "آشنایی با ارقام گندم وجو "باهدف آشنایی کشاورزان باارقام گوناگون گندم وجووتاثیر رعایت نکات بهزراعی ازقبیل استفاده ازارقام مناسب وسازگار،تغذیه کودی وآبیاری مناسب،کشت مکانیزه و... روزسه شنبه مورخ 1401/2/27درمحل مزرعه غلات آقای اصغری واقع دردشت سهل آبادشهرستان نهبندان برگزارشد

.درجریان بازدیدکشاورزان ازاین مزرعه آقای اصغری کشاورزومالک مزرعه وآقای مهندس معزیان-مسئول تولیدات گیاهی-توضیحات لازم درزمینه روندکاشت وداشت این مزرعه ارائه نمودند ودیگرکشاورزان نیز بامشارکت دربحث به ارائه تجربیات خوددراین زمینه پرداختند.درجریان این برنامه کشاورزان با مشاهده لاین های کشت شده درمزرعه  pvsباویژگی هاومزایای  این ارقام ولاین ها ازنزدیک آشناشدند.