بازدید مدیر هماهنگی ترویج سرکار حانم مهندس شیبانی از فعالیتها وتوانمندیهای زنان روستایی شهرستان نهبندان ،صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی سیدال در مورخ 1400/8/30  ،ضمن خداقوت به زنان توانمند روستای سیدال از فعالیتها ی عزیزان ونمایشگاه محصولات اعضا بازدید به عمل آورده ،هماهنگی های لازم جهت بازار فروش محصولات وپیگیری های لازم جهت تامین مواد اولیه پارچه بافی  برای زنان بافنده وهنرمند عضو صندوق اعتبارات خرد صورت پذیرفت در این بازدید مسول مرکز جهادکاشورزی میغان ،دهیار روستا ،رییس اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نهبندان نیز حضور داشتند