باتوجه به اهمیت  پایش وبازآموزی حسابداری صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایری استان ،مدیریت هماهنگی ترویج باهمکاری شرکت دانش بنیان کاراتوسعه ترویج زانیار وبنیادتوسعه فرهنگی وتوانمندسازی سپهر ازابتدای سال 1400 پایش وبررسی دفاتر حسابداری درشهرستانهای قاین ونهبندان آغاز گردیدومقرر گردید تاپایان سال کل صندوقهای اعتبارات بررسی واموزش های حسابداری برگزار وبروشورهای اموزش حسابداری وبسته اموزشی ویژه زنان روستایی توزیع گردد.کلیه کارگاه های اموزشی بارعایت پروتکل های بهداشتی برگزارمی گردد.