برگزاری همایش آموزشی کنترل تلفیقی پسیل پسته بر اساس آخرین یافته های تحقیقاتی با حضور حضور 135 نفر از پسته کاران شهرستان فردوس در تاریخ 1402/4/1 با حضور دکتر بصیرت از پژوهشکده پسته کشور ( لازم بذکر است با توجه به طغیانی شدن آفت پسیل در امسال با توجه به خشکسالی سال جاری ، استفاده از روشهای مختلف و تلفیقی ضروری به نظر می رسد و نیازمند یک مدیریت مستمر و صیحیح توسط خود پسته کار می باشد )