برگزاری جلسه برررسی دفاتر صندوق اعتبارات خرد زنان روستای چاهنو شهرستان فردوس با حضور 32 نفر از اعضا صندوق در تاریخ 1401/8/24 که خوشبختانه صندوق در وضعیت مناسبی بود و میزان پس انداز هم از ابتدای سال 1401 به 30 هزار تومان افزایش یافته بود - در ادامه جلسه ضمن تاکید بر اهمیت ضدعفونی بذور گندم با پرسش های متعدد خانم ها در محصول پسته پاسخ داده شد.همچنین کلاس آموزشی اصول تغذیه سالم با حضور 12 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای کجه شهرستان فردوس در تاریخ 23 آبان 1401 دراین جلسه پس از بررسی دفاتر و نظر خواهی از اعضا بر برگزاری جلسات ماهانه تاکید شد خوشبختانه اعضا از فعالیت صندوق و همچنین مدیر صندوق خانم الهام میرزاقلی رضایت داشتند