برگزاری روز مزرعه " روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار" شهرستان فردوس -1401.4.26

برگزاری روز مزرعه "روشهای مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار "با حضور 24 نفر از زنان روستای باغستان سفلی شهرستان  1401/4/26

دراین جلسه ضمن تاکید بر خطرناک بودن این افت و عدم وجودروش مبارزه شیمیایی با این آفت در هیچ جای دنیا ،بر مبارزه تلفیقی با آفت از جمله جمع آوری انارهای آلوده ، نصب تریکوکارت ، کاور انار و.. تاکید شد و از بانوان خواسته شد برای کسب یک نتیجه خوب ، جمع آوری انارهای آلوده و دفن آنها به صورت همگانی صورت پذیرد تا خسارت آفت به حداقل ممکن برسد.