برگزاری روز مزرعه " آفات و بیماریهای درختان پسته " - شهرستان فردوس - 1401.3.17

روز مزرعه " آفات و بیماریهای درختان پسته " درروستای مهرانکوشک شهرستان فردوس با حضور 16 نفر از پسته کاران برگزار گردید.در این جلسه بر پایش و بازدید مرتب باغات و محلولپاشی درختان تاکید گردید.