برگزاری جلسه کمیته فنی کارشناسان مروج پهنه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵  ساعت ۸ صبح در محل سالن جلسات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این جلسه طبق دستور کار جلسه موارد بررسی  و در پایان هر یک از کارشناسان محترم گزارش عملکرد خود را در  سامانه  سیاک ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حجم کاری ثبت اطلاعات توصیفی قطعات در سامانه سیاک  توسط هریک از کارشناسان محترم برای جلسه آتی کمیته فنی پهنه مشخص و مصوب گردید و جلسه در ساعت ۱۰ صبح با اهداء صلوات حاضرین خاتمه یافت.