برگزاری جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ 

جلسه کمیته فنی و ستاد انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان طبس در تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۱۳ با حضور معاون فنی مدیریت ، روسای ادارات تابعه ،  روسای مراکز  ، روسای ادارات و واحد های تخصصی  برگزار گرديد.

در این جلسه  معاون فنی مدیریت برلزوم اهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان تاکید و بیان نمودند که انتظار می رود در سال جاری با توجه به ظرفیتها و عملکرد عالی در بخش کشاورزی ، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت نمونه های شهرستانی،  استانی و ملی جدیت لازم انجام پذیرد . سپس رئیس اداره آموزش و ترویج شهرستان ، مفاد مکاتبات مهم و صورتجلسه استانی راقرائت کرده و گزارش اجمالی از وضعیت تعداد نمونه های استانی و ملی  شهرستان در سال های گذشته را ارائه نمودند و در پایان حاضرین در جلسه نظرات وپیشنهادات خود را مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.