برگزاری روز مزرعه " ارقام جدیدگندم وجو " شهرستان طبس -1401/1/29

آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی کشاورزان و مددکاران ترویجی با ارقام جدید گندم و جو ، انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی ، تبادل تجربیات کشاورزان و مشارکت بهره برداران در انتخاب ارقام برتر گندم و جو بیان کرد.

در این بازدید که جمعی از کارشناسان بخش کشاورزی، مددکاران ترویجی و کشاورزان پیشرو حضور داشتند از مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام جو مقاوم به شوری PVS  با رقم شاهد محلی و مزرعه تحقیقی و ترویجی جو مقاوم به شوری (شامل 3 لاین با رقم شاهد مهر) واقع در روستای حسین آباد، دهستان متتظریه از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس بازدید نمودند.