به مناسبت هفته معرفی مشاغل وهفته معلم بازارچه دست سازه های دانش آموزان ،جوانان خلاق ومادران کارآفرین بارویکرداشتغال ورشدتولید باهمکاری دبیرستان ماندگارآمنه وسازمانهای مردم نهادشهرمود ازشهرستان سربیشه ( صندوق اعتبارات خردزنا ن روستایی ، کانون جوانان روستایی وعشایری ،کانون فرهنگی اجتماعی مهرآفرینان بانوان ،موسسه تلاشگران خلاق کویر )وشرکت تعاونی روستایی زنان الزهراء ،مدیریت نمایشگاه دایمی توانمندیهای بانوان، پایگاه بسیج دانش آموزی وام ابیها جهت کارفرهنگی (برپایی غرفه عفاف وحجاب ) زمان برگزاری دهم اردیبهشت ما۱۴۰۲باحضور خانم تناکیان مسئول اموربانوان فرمانداری وخانم مهندس بابایی سرپرست اداره ترویج شهرستان ومسئولین شهر درمحل سالن ماندگاردبیرستان آمنه مود افتتاح گردید. این بازارچه از تاریخ دهم لغایت شانزدهم اردیبهشت ماه جهت بازدید عموم بازخواهدبود.