به همت اداره آموزش وترویج مدیرت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه کارگاه اموزشی هدفمند جهت جوانان،بانوان روستایی عضو کانون جوانان ،شرکت تعاونی زنان،صندوق اعتبارات خرد محای شهرمود درسیزدهم بهمن ماه درمرکز جهادکشاورزی شهرمودبرگزارگردید