بازدید شتر مرغ داران شهرستان سربیشه از مجتمع شتر مرغ آرتین شهرستان بشرویه - 1401.10.14