کارگاه آموزشی ترویجی آشنایی باروند احداث گلخانه های کوچک مقیاس ،کاشت محصولات گلخانه های سبزی وصیفی ونکات فنی مدیریت محصول با حضورمتقاضیان و کارشناسان درتاریخ 1401.10.5درشهرستان سربیشه برگزار گردید.