برگزاری جلسه اشتغال در خصوص حمایت بانوان در زمینه اشتغال و کارآفرینی با اعطا تسهیلات ۴ درصد شهرستان سربیشه - مرکز جهاد کشاورزی مود- 1401.4.16

جلسه اشتغال با حضور نماینده محترم بنیاد برکت ، سرپرست اداره ترویج شهرستان ، مدیران عامل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و دبیر اجرایی کانون جوانان روستایی بخش مود در خصوص حمایت بانوان در زمینه اشتغال و کارآفرینی با اعطا تسهیلات ۴ درصد  در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی مود برگزار گردید.