برگزاری جلسه کمیته فنی شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان - 1402.10.12