جلسه کمیته فنی ترویج با موضوع برنامه ریزی سایت های الگویی ،کانون های یادگیری و مزارع نمایشی در سال 1402در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ با حضور مدیر ، روسای مراکز جهاد کشاورزی و روسای ادارات مدیریت برگزار گردید مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سرایان در این جلسه ضمن تاکید براهمیت سایت ها و مزارع نمایشی در آموزش بهره بردارن این نکته را یادآور شدند که با بكارگيري همه جانبه توصيه هاي فني بتوان با همكاري و ارتباط نزديك تحقيقات، اجرا، ترويج، بخش خصوصي و بهره برداران(با مشاركت مستقيم مددكاران ترويجي و تسهيلگران)، تحولي قابل انتظار را در تحقق اهداف سازمانی و انتقال یافته های تحقیقاتی وارتقاء دانش فنی و مهارتی بهره برداران برداشت. همچنین دراین جلسه ضمن ارائه گزارش اجرایی سایت ها کانون یادگیری و مزارع نمایشی سال ۱۴۰۱ توسط اداره آموزش و ترویج پس از بحث و تبادل نظر در خصوص زمان بندی برنامه های اجرایی سایت های الگویی ،کانون یادگیری و مزارع نمایشی ، تصمیم های لازم اتخاذ گردید.