برگزاری کارگاه آموزشی مهارتی مدیریت زمستانه تا استارت پسته -شهرستان سرایان 1401.10.10 لغایت 1401.10.11 با حضور105 نفراز کشاورزان ،مروجین و کارشناسان شهرستان