روزمزرعه " مقایسه ارقام مختلف گندم  " - سرایان 1401/3/2

برنامه آموزشی ترویجی روزمزرعه باموضوع مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی اثر تراکم بر عملکرد  درروزدو شنبه مورخ 1401/03/2درمحل مزرعه نمایشی ترویجی و P.D.Tگندم  آقای حاج خداداد ضیایی  واقع در موتور پمپ گلستان طالقانی شهرستان سرایان  برگزارشد.در این برنامه که با حضور جناب آقای مهندس بردبارمدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان  و کارشناسان و بهره برداران  برگزار گردید خصوصیات  و اثرتراکم های مختلف ارقام گندم (پیشگام - برزگر - آنفارم - ارگ )کشت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.