کارگاه آموزشی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی با حضور کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی زهان و حضور 21 نفر از زنان روستای شیرگ روز یکشنبه مورخ 1400/10/14 در محل مسجد روستا برگزار گردید . در این کارگاه کارشناس مرکز خانم اسداللهی پس از ارائه توضیحات تئوری مراحل تهیه کمپوست و ورمی کمپوست خانگی ، شرکت کنندگان را با روش عملی آموزش داده و در پایان ضمن پاسخ به سوالات بروشور نحوه تهیه کمپوست خانگی نیز بین مخاطبین توزیع گردید .این طرح درراستای اجرای طرح ملی تولید کمپوست از زباله های خانگی از سال99 دراستان درحال اجراست