جلسه توجیهی طرح سند دارکردن اراضی کشاورزی در مورخ 1401/8/18در محل جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید درابن جلسه رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان بیرجند ،خوسف و درمیان و مسئول طرح کاداستر ، بخشدار ماژان و شهردار ماژان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، اعضای شورای شهرو بخش ماژان و رئیس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و جمعی از کشاورزان بخش حضور داشتند درادامه مسئولین محترم حاضر در جلسه توضیحاتی راجع به نحوه اجرای طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی و اهمیت این طرح را بیان نمودند که در پایان به سوالات کشاورزان در این زمینه پاسخ داده شد.