کلاس آموزشی درباره کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم گندم و جو در مورخ1401/7/19در روستاهای عماری و علی آباد زارعین برگزار گردید . تعداد 37 نفر از کشاورزان شرکت نمودند . در این جلسه کارشناسان مرکز ماژان درباره کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم گندم و جو توصیه های فنی لازم را ارائه دادند و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد.