در بازدید مورخ 1401/6/21 رییس مرکز جهاد کشاورزی ماژان و مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی مالک اشتر از اراضی سطح زیر کشت ذرت علوفه ای بخش ماژان، برنامه ریزی لازم جهت زمان شروع برداشت و تامین به موقع چاپر صورت پذیرفت.