جلسه بررسی مشکلات سوخت تراکتورداران بخش ماژان برگزار شد. در تاریخ 1401/05/05  جلسه مذکور با حضور رییس مرکز جهاد کشاورزی ماژان، رییس اداره فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان، مسئول حراست و مسئول واحد مکانیزاسیون مدیریت شهرستان و جمعی از ترکتورداران محترم بخش ماژان در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید. در ادامه با حضور 43نفر از تراکتورداران کارگاه اموزشی آشنایی با سامانه های سوختی و فرآورده های نفتی برگزار شد ودر این جلسه آقای مهندس موسویان نکاتی راجع به سهمیه سوخت تراکتور و سامانه های سوختی بیان نمودند و همچنین به مشکلات سوخت ودلیل کاهش سهمیه سوخت تراکتور ها و تغییر محل جایگاه تحویل سوخت از شهرستان به بخش بحث و بررسی گردید و در پایان به سوالات تراکتور داران پاسخ داده شد.