برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی و عشایری شهرستان خوسف - 1401.4.9

در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان خوسف که با حضوراستاندارمحترم ، مدیران کل استانی ،امام جمعه  ، فرماندار، اعضای شورای اداری  و روسای ادارات تشکیل گردید " نمایشگاه دستاوردهای زنان روستایی و عشایری با هدف ارائه توانمندیهای زنان روستایی ، برگزار گردید.