کیل گیری کاندید نمونه استانی تولیدکننده خیار گلخانه ای - دشت بجد شهرستان بیرجند- 1402.3.17