در مورخ سه شنبه ۱۴۰۰.۹.۹ ،به همت اداره تولیدات گیاهی و اداره ترویج شهرستان و مرکز جهاد کشاورزی شاخنات ، کارگاه آموزشی راه اندازی و آشنایی با دستگاه چیپر و مزایا و موارد استفاده از آن در تولید بقایای گیاهی، با حضور سازنده و طراح دستگاه، مدیر و کارشناسان محترم مکانیزاسیون، تولیدات گیاهی و ترویج استان و شهرستان و همچنین 50نفر از بهره برداران در دو روستای شاخن( از دهستان شاخن) و روستای دارج( ازدهستان شاخنات) برگزار گردید. گفتنی است،این کارگاه همزمان بصورت وبینار از طریق شبکه برکت، برای کلیه کارشناسان و بهره برداران استان نیز پخش گردید.