درراستای توانمندسازی زنان روستایی  درتولید کمپوست خانگی کارگاه آموزشی ترویجی تهیه کمپوست خانگی بصورت تئوری وعملی   در  مورخ:۱۴۰۰/۷/۶      باتدریس جناب اقای مهندس محمدابراهیم مصطفایی در روستای شکراب برای اعضا صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی برگزارگردید .

 

 

                             آغازحرکتی هم عرض بابهره گیری ازاستعدادهاوتواناییهای جامعه محلی ،ظرفیت سازی ،افزایش مشارکت جامعه محلی ،ریشه کنی بیکاری واشتغالزایی.