برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مهارتی و روز مزرعه با موضوع" تغذیه و مدیریت تلفیقی آفات وبیماریهای غلات " کارگاه آموزشی ترویجی تغذیه ومدیریت تلفیقی آفات وبیماریهای غلات درمحل حسینیه روستای علی آباد با تدریس خانم مهندس بیژن پورمسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی وبا حضوربیش از ۴۲ نفرازبهره برداران کشاورزی زوستای علی اباد چاه های اطراف در بخش مرکزی وهمکاری اداره ترویج شهرستان سربیشه برگزارگردید که با عنایت به وقوع خسارت سرما در مزارع گندم و جو جهت جبران خسارت و جلوگیری از کاهش عملکرد، اهم موارد مطروحه دراین کارگاه به شرح ذیل مطرح گردید: حفظ وافزایش ماده آلی خاک( کشت کود سبز، مدیریت بقایای گیاهی و استفاده کود حیوانی)  استفاده از کودهای ماکروومیکرو،مصرف کود اوره ۱۰درصد بیشتر از توصیه مصرف گردد. در صورت عدم استفاده از کود پتاس در فصل کشت؛ الزاما از کود کلرور پتاسیم همراه با آب آبیاری در سه مرحله‌ی پنجه دهی و ساقه و اوایل خوشه در هر مرحله ۱۰ کیلوگرم استفاده گردد. مصرف کودهای اسید هیومیک به میزان ۵تا ۱۰ کیلوگرم به صورت کود آبیاری جهت افزایش جذب عناصرومحلول پاشی کودهای کامل ریزمغذی و اسید آمینه دردونوبت خصوصا اواخر پنجه زنی جهت افزایش رشد گیاه و افزایش عملکرد انجام گردد.