ارزیابی و انتخاب مزارع نوآوری با موضوع بهره وری از منابع آب و خاک با حضورهمکاران وزارتخانه - مدیریت ترویج 1401/11/16