برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مبارزه با زنگ جارویی زرشک و نحوه هرس باغات - شهرستان سربیشه 1401.10.8