کارگاه آموزشی تسطیح لیزری زمین های کشاورزی باحضور 25نفر از کشاورزان شهرستان نهبندان در روز سه شنبه مورخ 14/11/ 99با مربی گری آقای مهندس معزیان کارشناس زراعت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان در محل مزرعه آقای هاشمزهی واقع درحومه نهبندان برگزار گردید .در این کارگاه کشاورزان با اهمیت تسطیح لیزری درافزایش راندمان آبیاری و افزایش عملکرد محصول آشنا شده و به طور عملی  درجریان این عملیات قرار گرفتند.