در مورخه 99/11/5 در نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی نهبندان کارگاه آموزشی برگزار گردید. در این کارگاه تعداد 35 نفر از کشاورزان پیشرو و کارشناسان حضور داشتند و مطالبی در خصوص مسائل مربوط به چال کود زمستانه، آبیاری، آفات و بیماریها و هرس درختان پسته به صورت تئوری توسط  آقای مهندس اکبری معاونت محترم تولیدات گیاهی سازمان ارائه شد. در پایان، آموزش عملی این کارگاه نیز در محل باغ پسته یکی ازکشاورزان انجام گردید.