در مورخه 99/10/25 در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی نهبندان کارگاه آموزشی برگزار گردید. در این کارگاه تعداد 17 نفر از کشاورزان پیشرو و کارشناسان حضور داشتند و مطالبی در خصوص مزایا و روش های کاربرد این کود در مزارع و باغات توسط  آقای دکتر رستمی ارائه شد. ضمنا توصیه های لازم در زمینه هرس و تغذیه درختان (چالکودو نوارکود) نیز توسط کارشناسان ارائه گردید. در پایان، آموزش عملی کاربرد این کود در محل باغ پسته یکی از کشاورزان انجام گردید.