برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي وبازديدهاي اموزشي ويژه زنان روستايي در شهرستان نهبندان 1397
به روايت تصوير
1000نفر زنان روستایی شهرستان نهبندان آموزش های لازم رادرقالب کلاس آموزشی -کارگاه آموزشی -بازدید آموزشی درموضوعات کشاورزی دامپروری وصنایع تبدیلی وتکمیلی وکار آفرینی فراگرفته اند.
1-کلاس آموزشی 350نفر 2-بازدید استانی 240نفر 3- کارگاه آموزشی 410نفر
تشكر فراوان اززحمات همكاران محترم اداره هماهنگي ترويج شهرستان نهبندان
ومسئولين مراكزجهادكشاورزي دهك – ميغان