کیل گیری مزرعه گندم درمنطقه سهل آباد شهرستان نهبندان 1402.3.16با حضور کارشناسان شهرستان بیرجند و نهبندان