برای تعیین عملکرد گلخانه تولید فلفل دلمه یکی از گلخانه داران شهرستان نهبندان در تاریخ 1400/8/30و با هدف احراز رتبه برتر تولید کننده این محصول در سطح استان گروهی از کارشناسان بخش های تخصصی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی (اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها)، مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و شهرستان نهبندان و با همراهی مدیریت محترم هماهنگی ترویج کشاورزی استان به محل مراجعه و اقدامات لازم برای کیل گیری صورت پذیرفت. برگزاری جلسه در بخشداری بخش سرداران در حاشیه این بازدید صورت گرفت.