برای تعیین عملکرد مزرعه پنبه یکی از کشاورزان سهل آباد از توابع شهرستان نهبندان در تاریخ 1400/8/9و با هدف احراز رتبه برتر تولید کننده محصول پنبه در سطح استان گروهی از همکاران بخش های تخصصی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی (اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها)،مدیریت زراعت  و اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و شهرستان نهبندان به محل مراجعه و اقدامات لازم برای کیل گیری صورت پذیرفت .