برنامه روز مزرعه پنبه درروزچهارشنبه مورخ 1400/7/7 با عنوان (مدیریت تغذیه وبهزراعی پیش ازبرداشت ) درمحل مزرعه آقای اصغری کشاورزپنبه کارپیشروی منطقه سهل آباد شهرستان نهبندان برگزارگردید. در این برنامه  که مدیر جهادکشاورزی به  همراه جمعی از کارشناسان و مسئول مرکز جهاد کشاورزی شوسف  و16نفرازکشاورزان پنبه کارشهرستان حضور داشتند به ارائه  و انتقال دانش و تجربیات درزمینه ارقام،زمان وروش کشت،آبیاری ،تغذیه کودی ومبارزه باآفات ودیگرمواردمربوط به بهزراعی پنبه پرداخته شد.