در مورخه 99/2/9 روز مزرعه با حضور 12 نفر از مالکین قنات اُخ شهرک قدس برگزار گردد ابتدا آقای دکتر رمضانی توضیحاتی در مورد بیماری زنگ زرشک ارائه نمودند و با توجه به انتقال این بیماری اداره ترویج تاکید نمود با پیگیری شورا و مددکارترویجی روستا و مشارکت کلیه مالکین هر چه سریعتر نسبت به شناسایی درختان آلوده و جمع آوری قسمت های آلوده و سوزاندن و همچنیین سمپاشی با سم تیلت اقدام گردد ضمنا نمونه آلوده جهت بررسی و آزمایش به دانشگاه تهران ارسال گردیده به محض اطلاع بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.